Merino oblečenie pre celú rodinu. Doprava len 1,98€ na všetko.

Reklamačný poriadok

Postup uplatnenia reklamácie:

    • je potrebné vytlačiť a vyplniť reklamačný protokol, ak nemôžete protokol vytlačiť, tak jeho ekvivalent napíšte ručne
    • protokol spolu s dokladom o kúpe a vyčisteným reklamovaným tovarom pošlite:

ZÁSIELKOVŇOU
Zabalený tovar odnesiete na najbližšiu pobočku Zásielkovne, ktorú máte v dosahu. Netreba vypisovať žiadnu adresu ani lepiť štítky. Dopravu hradíme my, stačí ak pracovníčke na pobočke uvediete Špeciálny kód: 8 miestne číslo, ktoré máte uvedené dole na faktúre k objednávke. Obsluha podacieho miesta si sama vytlačí adresný štítok, nalepí na zásielku a Vám odovzdá potvrdenie o prevzatí zásielky.

POŠTOU alebo Kuriérom
Zabalený tovar pošlite ako balík s poistením
na našu adresu (viď nižšie). Ak máte len jeden kus – môžete ho poslať ako list s poistením.V prípade straty nepoistenej zásielky poštou nesie všetky náklady kupujúci.

Adresa pre reklamáciu:

Froggy market s.r.o.
Hviezdoslavov 917/2
93041 Hviezdoslavov
Slovensko

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov:

Tento reklamačný poriadok je v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len “reklamácie“).

Predávajúci: Froggy market s.r.o., Hviezdoslavov 917/2, 930 41, Hviezdoslavov, IČO: 50346351 DIČ: 2120282967

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu.

Prevencia

Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nevhodnú údržbu, domáce škodce (mole), nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu alebo neprimeraným spôsobom.

Základné podmienky reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb.

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe výrobná vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

Výrobnou vadou sa rozumie zmeny alebo vlastnosti tovaru, ktorých príčina je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

Za vadu nemožno považovať zmeny alebo vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za vadu.
Prirodzeným javom môžu byť aj žmolky, ktoré sa tvoria na miestach zo zvýšeným mechanickým zaťažením a na funkciu výrobku nemajú vplyv.

Výrobca za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za poškodenie, zrazenie alebo zmenu vzhľadu výrobku spôsobenú nesprávnou údržbou (v rozpore s návodom na údržbu), respektíve použitým nevhodného pracieho prostriedku alebo nevhodných parametrov pri praní.

Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila, maximálne do 6 mesiacov od zistenia chyby. Prípadné predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak.

Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predajca je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Froggywear.sk